tema d'esame - matematica
tema d'esame - ingegneria
tema d'esame - informatica
Successioni
Serie
Funzioni
Limiti di funzioni e continuità
Derivabilità
Studio di funzione
sviluppi in serie
Integrali indefiniti
integrali di Riemann

Limite con sviluppi di Mac Laurin

Limite con sviluppi di Mac Laurin


Link utili:

Ti è piaciuta questa lezione?

Valuta da 1 a 5 stelle!

Aiutaci a migliorare!

Cosa non ti è piaciuto?